Aktivitetar i fjellet

Jordbruk

Dei mange dalane som skjer seg inn mellom fjella, gir gode beite for husdyr. Det har vore mange som har satsa på sau, og no er det nokså mange som har investert i nye moderande driftsbygningar for storfe. Jordbruket er bærebjelken i næringslivet i Luster, og må seiast å vera både offensivt og optimistisk sjølv om mykje er tungdreve. Fjella har vore svært viktige beite for både storfe og småfe, og det blir henta mykje godt for frå stølane.

Stølane i Mørkridsdalen
Stølar og stølsliv i Luster Kommune
Dei gamle stølsvegane til Stordalen
Fjellstølane til Bolstad
Kulturminne i Fjellet på Bolstad

Friluftsliv

Det er utruleg mange fine skogsvegar og turstiar i Lustrafjellat. Luster Turlang har vore svært aktivt i mange år, og har lagt godt til rette for både litt spreke og meir spreke. Restaureringa av Fuglesteg og bygging av ny hytte på Tungestølen er eksempel på det.
Sjå Luster turlag og turtips og kart på UT.no
Topptrimmen 2020 – 2022
Ut.no sine turforslag i Luster
Jakt og fiske – Luster jakt og fiskelag

Sykling

I den seinare tid, har fjellet også vorte brukt til sykkelturar. Sjølv i bratte stiar er det vorte populært. Somme stader må dei bæra sykkelen opp for å få glede av sykkelturen ned att i bratta.

Kraftutbygginga i Luster (Allkunne)

Småkraftsprosjektet i Luster

Leirdøla vannkraftverk

Jostedal vannkraftverk

Kraftverket i Fortun

Fortunutbygginga

Småkraft

Kampen om Kaldakari (Allkunne)

Lokalhistorie om Luster
Om stadnamn i Luster:
Gamle sagbruk i Luster
Luster Kommune i 1905

Her kjem meir om aktivitetar i fjellet.